Zasięg
Zasięg
redakcja
Redakcja
Ogłoszenia
Ogłoszenia
Reklama
Reklama
Najbliższe wydanie Kuriera Południowego ukaże się 22 lutego 2019**Najbliższe wydanie Kuriera Południowego ukaże się 22 lutego 2019**Najbliższe wydanie Kuriera Południowego ukaże się 22 lutego 2019 **


wydanie piaseczynsko-ursynowskie (nr 515), 2014-01-31
Rada powiatu przeciwko gender

POWIAT Rada powiatu piaseczyńskiego w czwartek, 30 stycznia przyjęła rezolucję „w sprawie obrony dzieci i młodzieży przed ideologią gender”. Uchwała wzbudziła wiele emocji nie tylko wśród radnych, lecz także mieszkańców uczestniczących w obradach i wywołała długą, burzliwą dyskusję, która poprzedziła głosowanie. Część radnych nie wzięła udziału w głosowaniu. To już kolejne po poparciu TV Trwam kontrowersyjne stanowisko rady powiatu

Podczas głosowania nad przyjęciem rezolucji „w sprawie obrony dzieci i młodzieży przed ideologią gender”16 radnych koalicji Prawa i Sprawiedliwości oraz komitetów Nasza Gmina-Nasz Powiat i „Centrum” opowiedziało się za jej przyjęciem. Piotr Kandyba wstrzymał się od głosu, Katarzyna Obłąkowska-Kubiak jako jedyna była przeciw, a czterech radnych Platformy Obywatelskiej (Waldemar Kosakowski, Arkadiusz Strzyżewski, Łukasz Krawczyński i Tadeusz Sztop) odmówiło udziału w głosowaniu. Natomiast radny Józef Zalewski przed głosowaniem wyszedł z sali, i wrócił po przyjęciu rezolucji. Czterech pozostałych radnych tego dnia było nieobecnych. Rezolucja została więc podjęta, jednak głosowanie poprzedziła długa i burzliwa dyskusja.

Obronimy się przed atakiem gendera

„Rada Powiatu Piaseczyńskiego opowiada się za poszanowaniem wolności człowieka i przeciw wszelkiej dyskryminacji, także ze względu na płeć. Jednocześnie dostrzega niebezpieczne próby wdrażania do naszego życia społecznego ideologii „gender”, szkodliwej i niebezpiecznej, zwłaszcza dla młodego pokolenia, niszczącej integralność płci i rodzinę, obcej naszej kulturze, tradycji i normom społecznym.” - brzmi fragment rezolucji, uchwalonej przez radę powiatu.
- Nauka z samej swej istoty nie może stwierdzać, co jest dobre, a co jest złe – mówił Jerzy Leniec, wiceprzewodniczący rady powiatu, pomysłodawca i autor rezolucji. - Dlatego w tym przypadku mówimy o ideologii, a nie o nauce, teorii czy koncepcji. Naszym obowiązkiem jest przeciwstawić się tej ideologii. Nasza rezolucja jest aktem obrony przed narzuceniem nam jej wbrew naszej woli. Nie jest atakiem, bo to nie my narzucamy komukolwiek nasz światopogląd. Ideologię gender narzuca się nam bezprawnie, wprowadzając ją do publicznych szkół i przedszkoli wbrew woli rodziców oraz dzieci – argumentował radny. Jerzy Leniec stwierdził, że narusza to konstytucyjne prawo rodziców do wychowania dziecka w zgodzie z własnymi przekonaniami. - Podstawową zasadą nauk społecznych takich jak antropologia i socjologia jest to, że nie można wartościować kultur czy zjawisk społecznych – kontynuował wiceprzewodniczący rady. - Absolutnie niedopuszczalne jest, by badacz stwierdził, że jakieś postawy są lepsze i propagował wprowadzenie ich do danej kultury. Ideolodzy gender, którzy powołują się na naukowość tych teorii, łamią tę zasadę. Mówią, że nasze wartości, zakorzenione w chrześcijańskiej kulturze są złe i należy je zastąpić innymi. Zdaniem radnego gender podważa takie wartości, jak: postrzeganie płci w oparciu o cechy biologiczne, małżeństwo złożone z kobiety i mężczyzny, rodzina, czystość przedmałżeńska, prymat rodziców nad państwem w wychowaniu swoich dzieci. - Gender to ideologia, która uważa kobiecość i męskość za przeżytek, kłamstwo i opresję, którą trzeba odrzucić. Konsekwencje takiego podejścia są ogromne, wystarczy sobie wyobrazić, że według ideologów można sobie wybrać płeć lub ją zmienić w każdej chwili, bez odniesienia do cech biologicznych. Pod pozorem walki o równouprawnienie w publicznych placówkach dochodzi do deprawacji naszych dzieci – przekonywał Jerzy Leniec, który dodał, że tylko w jeden dzień zebrał aż 600 podpisów poparcia dla swojej inicjatywy.

Ideologia i demagogia

- Przypomniały mi się czasy socjalizmu, kiedy słowo nic nie znaczyło – stwierdził radny Tadeusz Sztop. - Słuchając pana Leńca doszedłem do wniosku, że mamy tutaj podobną sytuację. Używamy słowa, które jest dobrze zdefiniowane w zupełnie innym znaczeniu. Nie wiadomo o czym właściwie rozmawiamy. To jest jakieś nieuzasadnione rozszerzenie pojęcia. Nie ma tutaj mowy o żadnej zmianie płci. To nie jest gender. Na Boga, ludzie! - oburzył się radny, który przeczytał nie tylko encyklopedyczną definicję gender, lecz także fragment stanowiska Agnieszki Kozłowskiej-Rajewicz, Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania: „gender dotyczy równości kobiet i mężczyzn, w rozumieniu które jest zdefiniowane w prawie i nauce (...) Natomiast fałszywe oskarżenia o to, że równość kobiet i mężczyzn ma prowadzić do seksualizacji dzieci, promocji homoseksualizmu czy rozpadu rodziny, jako niezwiązane z prawną i naukową definicją gender zamyka drogę do rzetelnej dyskusji o związku równouprawnienia kobiet z polityką rodzinną.”

Seksualność to nie wszystko

Inicjatywę wiceprzewodniczącego Jerzego Leńca skrytykowali również inni radni. - Nie ma dyskusji na temat spółki infrastrukturalnej czy kolejki wąskotorowej, ale zajmujemy się sprawą gender – mówił Łukasz Krawczyński. - Nie powinniśmy zajmować się sporami ideologicznymi, ponieważ zarówno w statucie, jak i ustawie są jasno określone kompetencje rady powiatu – dodał radny, który próbował również wyjaśnić pojęcie gender. - Dzisiaj bardzo wielu młodych ludzi dzieli się obowiązkami. Często jest też tak, że to kobieta robi karierę i zarabia na rodzinę, a mężczyzna zostaje w domu i zajmuje się dziećmi. Zmieniają się role społeczne kobiet oraz mężczyzn i tym właśnie zajmuje się gender, a państwo wszystkie kwestie sprowadzają do spraw seksualności – dodał Łukasz Krawczyński. Radny wytknął również wnioskodawcy zbieranie podpisów wśród starszych mieszkańców, którzy, jego zdaniem, mieli ograniczoną wiedzę na temat tego, co podpisują, czym wzbudził oburzenie części samorządowców.
- Nie ma pan prawa mówić, że ludzie, którzy skończyli 70 czy 80 lat i chodzą do kościoła, nie mogą wypowiadać się w kwestiach społecznych i kulturowych. To dyskryminacja
– stwierdził Stefan Dunin, członek zarządu powiatu piaseczyńskiego. - Ideologie rodzą się również ze źle pojmowanej nauki – mówił Stefan Dunin. Samorządowiec stwierdził ponadto, że „pod płaszczykiem tolerancji wykorzystuje się naukę do deprawacji rodziny”, za co radny uznał m.in. postulaty dotyczące usankcjonowania związków homoseksualnych.

Nie taki gender straszny

Katarzyna Obłąkowska-Kubiak podczas dyskusji również przytoczyła słowa pełnomocnik rządu: „W Europie kierowanie samochodem czy podróżowanie przez kobiety to czynności dnia codziennego, a w Arabii Saudyjskiej to złamanie obyczaju i prawa, które kończy się wezwaniem policji i męskich członków rodziny. W Polsce kobiety mają prawo głosować od 95 lat, a w niektórych krajach na świecie kobiety do dziś nie mają praw wyborczych lub prawa do edukacji. Te różnice nie wynikają z biologii, ale z obowiązującej w danym społeczeństwie kultury(...)”
- W naszej rezolucji mówimy o czymś, czego nie ma – stwierdziła Katarzyna Obłąkowska-Kubiak. - Gender nie neguje biologicznych różnic płci, nie namawia do rozbicia rodziny, po prostu opisuje naturalne zmiany w społeczeństwie. Ta rezolucja nie odnosi się do rzeczywistości – dodała radna. Podczas dyskusji rezolucję zdecydowanie poparła Maria Mioduszewska. - Ja jako Maria Mioduszewska, kobieta, matka i babcia będę głosowała zgodnie z własnym sumieniem – mówiła przewodnicząca. - Dla mnie płeć społeczno-kulturowa nic nie znaczy. Dla mnie istotne jest dzieło stwórcy i płeć biologiczna – oświadczyła Maria Mioduszewska.

Wojna polsko-polska

- To jest temat zastępczy. Jest wiele ważniejszych spraw dla naszego powiatu – mówił Piotr Kandyba. Radny proponował wstrzymanie się od decyzji. Namawiał do zaproszenia ekspertów, zorganizowania spotkania i podjęcia uchwały po debacie na temat gender, by wszyscy wiedzieli, czym jest i mogli wyrobić sobie zdanie. Jednak jego wniosek nie zyskał poparcia większości radnych. Zarządzono imienne głosowanie, podczas którego rada przyjęła stanowisko w imieniu wszystkich mieszkańców powiatu piaseczyńskiego.
- W mojej ocenie zapisy tej rezolucji pokazują brak wiedzy jej inicjatorów na temat gender oraz na temat zasady równości szans kobiet i mężczyzn promowanych przez Unię Europejską i państwo Polskie – ocenia Katarzyna Obłąkowska-Kubiak, która zagłosowała przeciwko rezolucji. - Rezolucja ta pokazuje wykorzystywanie organów samorządu terytorialnego w walce ideologicznej, a twierdzenia w niej zawarte są nakierowane na podsycanie wojny polsko-polskiej. Takie właśnie działania samorządowców sprawiają, że Polacy nie czują się członkami wspólnot samorządowych. Samorządowcy zamiast zajmować się rozwojem lokalnym, sprawami praktycznymi i ważnymi dla funkcjonowania wspólnoty lokalnej dziś i w przyszłości, toczą ideologiczne boje.

Foto: Pomysłodawcą podjęcia rezolucji w sprawie gender był
Jerzy Leniec, wiceprzewodniczący rady powiatu

Rezolucja w sprawie obrony dzieci i młodzieży przed ideologią „gender”

Rada Powiatu Piaseczyńskiego w trosce o to aby przyszłość młodego pokolenia Polaków oparta była na powszechnie obowiązującej świadomości społecznej i przyjętym systemie wartości opartym na poszanowaniu godności człowieka i rodziny rozumianej, jako związek kobiety i mężczyzny wyraża swój głęboki sprzeciw:

1/wobec promowania ideologii ”gender”, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży;
2/wobec realizacji programów nauczania opartych na założeniach tej ideologii.

Rada Powiatu Piaseczyńskiego opowiada się za poszanowaniem wolności człowieka i przeciw wszelkiej dyskryminacji, także ze względu na płeć. Jednocześnie dostrzega niebezpieczne próby wdrażania do naszego życia społecznego ideologii „gender”, szkodliwej i niebezpiecznej , zwłaszcza dla młodego pokolenia, niszczącej integralność płci i rodzinę, obcej naszej kulturze, tradycji i normom społecznym.
Sprzeciwiamy się uzależnieniu przyznawania środków unijnych od promowania ideologii ”gender” i próbom narzucania unijnych rozwiązań zastrzeżonych dla wewnętrznej polityki państw członkowskich.
Sprzeciwiamy się łamaniu Konstytucji RP poprzez odbieranie rodzicom prawa do wychowywania dzieci zgodnie z najważniejszymi wartościami, jakie wyznają.
Apelujemy do Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Mazowieckiego Kuratora Oświaty, wszystkich jednostek oświaty, kultury, służby zdrowia, a przede wszystkim do rodziców, nauczycieli i wychowawców, aby wspólnie przeciwdziałać zgubnej dla młodego pokolenia ideologii „gender” .
Apelujemy aby nie ulegać naciskom nielicznych, choć dobrze zorganizowanych środowisk, które pod pozorem działania na rzecz równych szans, dokonują niebezpiecznych zabiegów na najmłodszym pokoleniu, które z dobrą wiarą przyjmuje treści przekazywane im przez dorosłych.
Grzegorz Traczyk

tagi:    gender    rada powiatu

Komentarze
nick: Rafał,     2014-01-31   14:25:53
Czy w związku z propagowaniem herezji o tym, że ludzie różnych płci powinni mieć równe szanse powiat piaseczyński wystąpi z Unii Europejskiej? Mam nadzieję, że zwracając dotacje. Już dziś powinna się rozpocząć zbiórka na ulicach.
nick: Maria,     2014-01-31   22:05:42
...po prostu ciemnota i polowanie na czarownice. Może prezydium RP powinno trochę poczytać w innych gazetach niż Nasz Dziennik, zaprosić osoby, które maja inne podejście niż o.Rydzyk, wyrobić sobie pogląd, a nie walić od razu z grubej rury (wydechowej...) Uznanie dla jedynej Radnej, która odważyła się przeciwstawić kołtuństwu.
nick: jarekbaz,     2014-02-01   15:19:24
A czemu tu się dziwić, wszystkie problemy miasta i gminy rozwiązane, więc z nudów trzeba zajmować się polowaniem na czarownice. Jak nic trzeba zbierać chrust, bo wszystkie idzie w tym kierunku... Z drugiej strony z jaką jasnością widać kto w tej zgrai przygłupów myśli rozsądnie, to cenna podpowiedz przez wyborami :)
nick: Rafał,     2014-02-03   14:45:49
Czy w związku z propagowaniem herezji o tym, że ludzie różnych płci powinni mieć równe szanse powiat piaseczyński wystąpi z Unii Europejskiej? Mam nadzieję, że zwracając dotacje. Już dziś powinna się rozpocząć zbiórka na ulicach.
nick: robbo,     2014-02-07   12:43:45
czas sie z Piaseczna wynosic? ciemnogrod dotarl do nas i niedlugo obciachem bedzie tu mieszkac.

dodaj komentarz
komentarz będzie widoczny po akceptacji przez administratora
nick:
Komentarz:

wprowadź liczbę z obrazka pomniejszoną o "jeden":         

Wydanie:
PIASECZYŃSKO-URSYNOWSKIE
· Inwestor gotowy do rozpoczęcia remontu. Starostwo: Trochę za późno
· Wiadukt prawie gotowy
· Aktywne zimowisko Dobrej Woli
· Kibice doczekają się krytej trybuny
· Rusza rekrutacja do szkół i przedszkoli
· Walentynkowe wyścigi wraków
· Mieszkańcy wydali wyrok na sklep w Coniewie?
· Falck odejdzie. Co po nim?
· Ubywa pijanych kierowców
· Zawodowi strażacy będą wyjeżdżali na akcje z Góry Kalwarii?
· Woda z sieci, jak z butelki
· Odpady: drogo, drożej...
· Jubileuszowe rowerki
· Szkoła jak z marzeń gotowa
· Pszczelarze podsumowali ubiegły rok
· Nie dla pieszych ten chodnik
Wydanie:
PRUSZKOWSKO-GRODZISKIE
· Piękna nasza Polska cała
· Trzej królowie przybyli z darami
· Miasto wspiera walkę ze smogiem
· Domaniew z nową świetlicą
· Pamięci prezydenta Wilsona
· Co zrobić, żeby było bezpieczniej?
· Tańsze bilety dla mieszkańców
· Zainwestują w drogi, kanalizację i... Austerię
· Poznaj mieszkańców lasu
· Czytali i w dzień, i w nocy
· Trzy nowe pomosty i siłownia
· Gorączka w pogotowiu
· Najpierw bramki, potem nowe pasy
· Wiosną wystartuje budowa Akademii Legii
· Stacja i dworzec na ukończeniu
· Kilometry ulic, dwie hale, przedszkole i ratusz
Wydanie:
GRÓJECKIE
· W Dniu Chynowa bawiła się cała gmina
· Olimpijczyk z indeksem
· Lekcja samorządności
· 36 uczniów uczestniczyło w Misji Przyroda
· Marianna Czamara „Belfrem roku”
· Sceny jak z prawdziwego horroru
· Marian Woronin w Błędowie
· Próbował podpalić kościół
· Rosiewicz wyśpiewał sobie „Ciotkę szarlotkę”
· Dyrektorem to tu jestem ja!
· Grójec będzie płacić mniej
· Każde jabłko na wagę „złota”
· Maliszewski czeka na wyrok
· Spóźniony śmigus-dyngus... pomyjami
· PCM w Grójcu ogłosi upadłość?
· Truskawkom zagłada nie grozi
© 2005-2019  Kurier poludniowy    •    Wszystkie prawa zastrzeżone    •    projekt i wykonanie: iQuest